DERNEKLER İÇİN BEYANNAMEDE SON GÜN 30 NİSAN | Artvin Özgür - Artvin`in haber sitesi.
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> DERNEKLER İÇİN BEYANNAMEDE SON GÜN 30 NİSAN22.04.2019 09:35

DERNEKLER İÇİN BEYANNAMEDE SON GÜN 30 NİSAN

DERNEKLER İÇİN BEYANNAMEDE SON GÜN 30 NİSAN


Derneklerin 2018 yılı sonu itibariyle faaliyetleri ve gelir-gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin bildirecekleri 2018 yılı Beyannamesinin verilme süresi 1 Ocak 2019 tarihinde başlamış olup 30 Nisan 2019 tarihinde sona erecektir.


Bu haber 190 kez okundu.
Bilindiği üzere 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca dernekler, her yıl gerçekleştirdikleri faaliyetler ve gelir-giderlere ilişkin işlemleri yıl sonu itibariyle toplayarak takip eden yılın ilk dört ayı içerisinde (1 Ocak-30 Nisan) tarihleri arasında düzenleyecekleri beyanname ile Mülki İdare Amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

Dernekler yıllık beyannamelerini, Dernekler Yönetmeliğinin 96. maddesi uyarınca Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirebilmektedir.

DERBİS üzerinden beyannamesini yasal süre içerisinde bildirmemiş olan derneklerin başkanlarına, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32/L ve 33/2 maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

Derneklerin, 2018 yılı içerisindeki faaliyetleri konusunda düzenleyecekleri 2018 yılı Dernek Beyannamesini 30 Nisan 2019 tarihine kadar DERBİS sistemi üzerinden vermesi gerektiği belirtildi.

Dernekler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5253 Sayılı Dernekler Kanununun “ Beyanname verme Yükümlülüğü ve Denetim” başlıklı 19. maddesi gereğince, “Dernekler yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirliğine vermekle yükümlüdür” hükmüne amirdir.

SON TARİH 30 NİSAN: İl Dernekler Müdürlüğünün vermiş olduğu bilgiye göre; dernekler 5253 Sayılı Dernekler Kanunun 19. maddesi gereğince her yıl mutlaka 30 Nisan 2019 tarihine kadar beyannamelerini vermekle mükelleftirler. Dernekler yönetmeliğinde yapılan değişikle Dernekler Elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerde bulunabileceklerdir. Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi Dernek başkanına Dernek yönetim kurulu kararı ile verilir.

Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kağıt ortamında gönderilen beyanname ve bildirimler arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir.

Elektronik ortamda gönderilmesi mümkün olmayan veya sisteme yüklenemeyen beyanname ve bildirim ekleri, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilir veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilir.

Beyanname ve bildirimlerin teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, kanuni sürenin son günü mesainin bitiş saatine kadar, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilmesi veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler, bu Yönetmelik çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Daire Başkanlığının internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zorundadırlar.
Elektronik ortamda beyanname ve bildirim gönderme zorunluluğu bulunmayan derneklerde kendi istekleriyle bu maddede belirtilen usullere uymak suretiyle beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda gönderebilirler.

1.122 TL CEZASI VAR!..

Beyannameler 30 Nisan 2019 tarihine kadar verilmediği takdirde 5253 sayılı dernekler kanunun 32. ci Maddesinin L fıkrası gereğince “1.122.00 TL İdari para cezasıyla cezalandırılır” hükmüne amirdir”.

Dernek Beyannamesinin Doldurulmasına İlişkin Soru-Cevaplar
Bilindiği üzere Dernekler, 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 19. Maddesi, (Dernekler, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.) ve Dernekler Yönetmeliğinin 83. Maddesi (Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (EK- 21), mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. İl merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan dernekler beyannamelerini bir adet, diğer ilçe merkezinde bulunanlar ise iki adet olarak verirler.) amir hükümleri doğrultusunda bir önceki yıla ilişkin iş ve işlemlerini ihtiva eden beyannamelerini her yılın ilk iş gününden, Nisan ayının son gününe kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlü olup, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen Dernek Yöneticilerine 1.122,00.-TL İdari Para cezası verilmektedir.

Soru: Bir derneğin yönetim kurulunda Sayman üye olarak görev yapmaktayım, geçen yıl beyannameyi geç verdiğimizden dolayı derneğimize idari para cezası kesildi ve diğer üyeler Sayman üye olmam nedeni ile kesilen cezanın benim tarafımdan ödenmesini talep ettiler.

Yönetim Kurulunun görev dağılımına göre Dernek Beyannamesini doldurup mülki amirliğe teslim etmek hangi üyenin görevi veya sorumluluğundadır? Kesilen idari para cezasını ben ödemek zorunda mıyım?

Cevap: 5253 Sayılı Kanununa göre, Derneklerce Mülki Amirliğe verilecek her türlü beyanname ve bildirimlerden ve yine sebebi ne olursa olsun, Dernek Tüzel Kişiliği adına tahakkuk ettirilen tüm cezalardan “dernek yöneticisi” sıfatı ile Dernek Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.
Dernek Yönetim Kurulu Başkanına yüklenen bu sorumluluk, kendisinin dernek tüzel kişiliğini temsil etmesinden dolayı verilmiştir. Sayman Üyenin gerek beyannamenin verilmesi ve gerekse beyannamenin geç verilmesinden kaynaklı olarak kesilen cezanın ödenmesinde bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
HABER: SAMİ ÖZÇELİK

Etiketler: Artvin

Diğer Siyaset Alt2 haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder

Hava Durumu

http://www.artvinozgur.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright